1. Slider - Dom25Tys.pl
  Gotowe projekty domów do 35m2 z poddaszem
 2. Slider - Dom25Tys.pl
  Gotowe projekty domów do 35m2 z Antresolą
 3. Slider - Dom25Tys.pl
  Spełnij swoje marzenia o własnym domu
 4. Slider - Dom25Tys.pl
  Spełnij swoje marzenia o własnym domu

Budynki na zgłoszenie

Art. 29. Pr. bud.

Wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

1.Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30obowiązek zgłoszenia budowy i robót budowlanych, budowa:
1)wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
2)sieci:
a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) cieplnych,
e) gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
3)wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 midx2;
4)obiektów budowlanych, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5–30 oraz w ust. 2, usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej;
5)oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 midx3 na dobę;
6)zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 midx3;
7)tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
8)pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m;
9)instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 midx3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
10)kanalizacji kablowej;
11)zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;
12)obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;
13)obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
14)wolno stojących:
a) parterowych budynków gospodarczych,
b) garaży,
c) wiat
– o powierzchni zabudowy do 35 midx2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 midx2 powierzchni działki;
15)przydomowych:
a) ganków,
b) oranżerii (ogrodów zimowych)
– o powierzchni zabudowy do 35 midx2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 midx2 powierzchni działki;
16)wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 midx2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 midx2 powierzchni działki;
17)parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 midx2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
18)gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 midx2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500 midx2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
19)stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
20)boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
21)ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m;
22)przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 midx2;
23)przyłączy:
a) elektroenergetycznych,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) gazowych,
e) cieplnych,
f) telekomunikacyjnych
– z zastrzeżeniem art. 29audowa przyłączy i stacji ładowania;
24)kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4katalog pojęć ustawowych pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471.), w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi;
25)stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716 oraz z 2020 r. poz. 284), z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy;
26)niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem;
27)podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;
28)obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
29)obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) płyt do składowania obornika,
b) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,
c) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 midx3 i wysokości nie większej niż 7 m,
d) silosów na kiszonkę;
30)stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 midx3.
2.Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30obowiązek zgłoszenia budowy i robót budowlanych, budowa:
1)obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 midx2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 midx2;
2)wiat o powierzchni zabudowy do 50 midx2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 midx2 powierzchni działki;
3)wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 midx2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 midx2 powierzchni działki;
4)altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176 oraz z 2020 r. poz. 471);
5)wiat przystankowych i peronowych;
6)parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 midx2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, z wyjątkiem budynków sytuowanych na obszarze Natura 2000;
7)stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000;
8)gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 midx2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500 midx2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000;
9)wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
10)parkometrów z własnym zasilaniem;
11)zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
12)przepustów o przekroju wewnętrznym do 0,85 midx2;
13)przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 midx2;
14)obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych;
15)opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
16)pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
17)telekomunikacyjnych linii kablowych;
18)urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
19)obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
20)ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m;
21)obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
22)tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
23)znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
24)poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki;
25)obudowy ujęć wód podziemnych;
26)punktów ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy;
27)urządzeń sytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia:
a) służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów transportowych,
b) służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) o których mowa w art. 13oinstalacja urządzeń do poboru lub kontroli opłaty elektronicznej lub opłaty za przejazd ust. 1 i art. 20ginstalacja urządzeń do obserwacji i rejestracji obrazu zdarzeń na drogach ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
28)bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie;
29)obiektów kontenerowych wraz z instalacjami i przyłączami oraz związanych z nimi sieciami:
a) elektroenergetycznymi,
b) wodociągowymi,
c) kanalizacji sanitarnej,
d) cieplnymi
– lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych decyzją Ministra Obrony Narodowej;
30)naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 midx3;
31)przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 midx2;
32)stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 midx2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m położonych w całości na gruntach rolnych.
3.Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30obowiązek zgłoszenia budowy i robót budowlanych, wykonywanie robót budowlanych polegających na:
1)przebudowie:
a) przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany,
b) obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 9, 11–13 oraz 30,
c) sieci gazowych oraz sieci elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a i e,
d) dróg, torów i urządzeń kolejowych,
e) polegającej na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m,
f) instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 i 284);
2)remoncie:
a) budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
b) budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych;
3)instalowaniu:
a) na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości powyżej 3 m,
b) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
c) tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
d) wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych,
e) mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
4.Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30obowiązek zgłoszenia budowy i robót budowlanych, wykonywanie robót budowlanych polegających na:
1)przebudowie:
a) budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych,
b) obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 4–8, 10 i 14–29 oraz w ust. 2,
c) polegającej na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m,
d) urządzeń budowlanych;
2)remoncie:
a) obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu:
– budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę,
– budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych,
b) urządzeń budowlanych;
3)instalowaniu:
a) na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości nieprzekraczającej 3 m,
b) krat na obiektach budowlanych, z wyłączeniem instalowania krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
c) pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56obowiązki informacyjne inwestora obowiązanego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego ust. 1a,
d) wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji, z wyłączeniem instalacji gazowych;
4)utwardzaniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych.
5.Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w ust. 1, lub robót budowlanych, o których mowa w ust. 3, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
6.Decyzji o pozwoleniu na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania na środowisko ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 17–19.
7.Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1–4, wykonywane:
1)przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków – wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę,
2)na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – wymagają dokonania zgłoszenia
– przy czym do wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
8.Przepisów ust. 6 i 7 nie stosuje się do przedsięwzięć polegających na budowie i przebudowie przenośnych wolno stojących masztów antenowych w przypadku, gdy inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot, o którym mowa w art. 4wyłączenie obowiązku posiadania pozwolenia radiowego ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374 i 695).

Allegro - Dom25Tys.pl
Facebook - Dom25Tys.pl
Instagram - Dom25Tys.pl
You-Tube - Dom25Tys.pl