• Regulamin & Polityka Prywatności

Dobrze Cię tutaj widzieć!

Regulamin, który właśnie czytasz został przygotowany specjalnie dla mojej strony internetowej znajdującej się pod adresem www.dom25tys.pl oraz znajdującego się na niej Sklepu. Zawiera on regulacje dotyczące zawierania ze mną umów, ich warunków, moich obowiązków, a także Twoich praw jako Kupującego.

Pamiętaj, że regulamin ten stanowi przejaw działalności twórczej i nie może być ani w całości, ani w części kopiowany. Jeśli masz jakieś pytania związane z procesem zakupowym w moim Sklepie, napisz do mnie wiadomość na adres: kontakt@dom25tys.pl.  


§ 1. SŁOWNICZEK POJĘĆ

Cena – wynagrodzenie Usługodawcy wskazane w polskich złotych wraz z należnymi podatkami z tytułu wykonania Umowy przez Usługodawcę.

Cena początkowa – pierwsza cena Produktu, po jego dodaniu do Sklepu.

Cena ostatnia najniższa – najniższa cena, w jakiej Produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni.

Cena promocyjna – cena Produktu w Sklepie po obniżce, w związku z ogłoszeniem przez Usługodawcę, promocji.

Dane płatności – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia.

Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, gdzie widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty.

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i korzystająca z Usług dostępnych w Sklepie. Kupującym może być Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta.

Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych. Dostępny w zakładce Polityka prywatności. 

Produkt – indywidualny dostęp Kupującego do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, będącej przedmiotem Umowy. Szczegółowy opis Produktu (szczegółowa specyfikacja) lub Usługi wraz ceną dostępny jest każdorazowo na stronie Sklepu przy prezentowanym Produkcie lub Usłudze.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin – niniejszy dokument.

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dom25tys.pl

System płatności – system/y płatności, z których korzysta Usługodawca widoczne w Sklepie.

Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej.

Umowa – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Kupującym za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób, w szczególności poprzez przesłanie Zamówienia na adres e-mail Usługodawcy oraz opłacenie złożonego Zamówienia przez Kupującego, w ramach której Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia Produktu lub zrealizowanie Usługi, a Kupujący do zapłaty ceny. Umowa zawarta jest z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona elektronicznie w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu. 

Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługa pozwalająca na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych.

Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu, w tym Kupujący.

Usługodawca – Paweł Waga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Waga WAGHouse, Dobra 51F, 28- 200 Staszów, NIP: 8661681426.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Sklepu polegające na wyborze w ramach Sklepu określonych Produktów lub Usług do zakupu zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na warunkach określonych w Regulaminie. 


§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu znajdującego się pod adresem www.dom25tys.pl jest Usługodawca, czyli Paweł Waga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Waga WAGHouse, Dobra 51F, 28- 200 Staszów, NIP: 8661681426.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Kupującemu Regulamin przed zawarciem Umowy, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Kupujący.
 3. Obowiązkiem Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem przed zawarciem Umowy. Jeśli Kupujący nie akceptuje jego postanowień, nie powinien składać Zamówienia w Sklepie. Zawarcie Umowy z Usługodawcą oznacza zapoznanie się Kupującego z Regulaminem, a także akceptację jego postanowień.
 4. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) w polskich złotych.
 5. Informacje zamieszczone na stronie Sklepu oraz w Regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy.
 6. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:  
  1. podawania wyłącznie prawdziwych oraz aktualnych danych w związku z zawarciem Umowy z Usługodawcą,
  1. korzystania z usług i funkcjonalności Sklepu w szczególności w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, zgodny z przepisami obowiązującego prawa, Regulaminu, a także zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,
  1. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach działania Sklepu treści o charakterze zabronionym lub bezprawnym przez przepisy obowiązującego prawa,
  1. terminowej zapłaty Ceny lub innych ustalonych z Usługodawcą kosztów w pełnej wysokości.
 7. Produkty umieszczone w Sklepie mogą być sprzedawane w ramach przedsprzedaży lub promocji. Szczegółowy opis promocji znajduje się przy Produkcie w Sklepie. Cena wskazywana przy Cenie promocyjnej jest Ceną ostatnią najniższą. Produkty objęte promocją, oznaczone są jako „promocja”.

§ 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. W celu dokonania zakupu, korzystania z zakupionego Produktu lub korzystania z funkcjonalności Sklepu nie jest konieczne posiadanie przez Użytkownika sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych lub szczególnych urządzeń elektronicznych. Wystarczające jest:
  1. dostęp do urządzenia elektronicznego podłączonego do sieci Internet,
  1. zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa,
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
  1. w przypadku chęci zakupu Produktów lub skorzystania z Usług odpłatnych – posiadanie rachunku bankowego,
  1. posiadanie pakietu oprogramowania – na przykład oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego innego odpowiednika.
 2. Informacja o formie zabezpieczenia Produktu, o ile zostanie ono zastosowanie oraz aktualne wymagania techniczne i technologiczne Produktu każdorazowo są podawane przy opisie Produktu na stronie Sklepu. Kupujący winien każdorazowo, przed zawarciem Umowy zapoznać się z warunkami technicznymi i sprawdzić, czy je spełnia.
 3. Usługodawca w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne oraz organizacyjne odpowiednie do stopnia ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.
 4. Usługodawca podejmuje wszelkie starania i działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Użytkownik winien poinformować Usługodawcę o jakichkolwiek nieprawidłowościach związanych ze świadczeniem usług (w tym, w szczególności, jeśli ma problemy z uruchomieniem zakupionego Produktu). Usługodawca nie odpowiada za okresowy brak dostępu do Sklepu wskutek awarii, napraw lub modernizacji, działania siły wyższej, przerw w dostępie do Internetu lub energii elektrycznej.
 5. Sprzedaż Produktów odbywa się w Sklepie 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do czasowego wyłączenia Sklepu z przyczyn technicznych.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie ze Sklepu niezgodnie z Regulaminem.
 7. Kupujący, który zakupi Produkt w Sklepie lub skorzysta z Usługi akceptując warunki Regulaminu wyraża jednocześnie zgodę na przesłanie faktury VAT (lub innego rachunku) dotyczącej danego Produktu lub Usługi.
 8. Materiały przedstawiane w Sklepie mają charakter informacyjny i są wynikiem doświadczeń Usługodawcy. Nie stanowią w żadnym razie porady z zakresu prawa w tym w szczególności prawa budowlanego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną trafność przedstawionych informacji.

§ 4. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Usługodawca świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu następujące usługi elektroniczne:
  1. Usługę umożliwiającą zawieranie Umów na zasadach określonych w Regulaminie,
  1. Usługę składania Zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie,
  1. Usługę umożliwiającą korzystanie z Koszyka na zasadach określonych w Regulaminie,
 2. Usługi elektroniczne mają charakter jednorazowy i kończą się z chwilą zaprzestania korzystania ze Sklepu lub z chwilą złożenia Zamówienia.

§ 5. ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący dokonuje zakupu Produktu poprzez złożenie Zamówienia w Sklepie.
 2. Wybrany przez Kupującego Produkt trafia do Koszyka, gdzie może dodać liczbę oraz rodzaj Produktów. Kupujący może dodać więcej niż jeden Produkt do Koszyka.  
 3. W celu dokonania zakupu Kupujący winien dodać do Koszyka Produkt a następnie w zależności od woli, kontynuować zakupy lub przejść do finalizacji Zamówienia podążając za komunikatami wyświetlanymi w Sklepie.
 4. W celu złożenia Zamówienia Kupujący zobowiązany jest do podania danych takich jak: imię i nazwisko, kraj/region, ulica, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail. W przypadku przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta również opcjonalnie nazwę firmy oraz numer NIP.
 5. W ramach Sklepu istnieje wybór sposobu płatności. Rodzaj płatności wyświetlany jest każdorazowo przy Produkcie oraz przy formularzu Zamówienia.
 6. Przed dokonaniem finalizacji Zamówienia Kupujący zobowiązany jest do zaakceptowania uprzednio przeczytanego Regulaminu oraz Polityki prywatności, a także wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych lub usług objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Komunikat niezbędny do zatwierdzenia to: „Wyrażam zgodę na dostarczenie mi treści cyfrowych/ usługi objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Jestem świadoma/y, że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość”.
 7. W związku z korzystaniem przez Usługodawcę z metod szybkich płatności, Kupujący może być zobligowany do zaznaczenia checkboxa o zapoznaniu się z regulaminem płatności podmiotu dostarczającego usługę szybkich płatności. Jest to obowiązek niezależny od Usługodawcy. Wszystkie te informacje wyświetlane są przy formularzu Zamówienia w Sklepie.
 8. Zaakceptowanie komunikatów, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej jest niezbędne do realizacji Zamówienia.
 9. Kupujący ma świadomość, że dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” potwierdza złożenie Zamówienia z obowiązkiem uiszczenia należnej Usługodawcy zapłaty. Potwierdzenie złożenia Zamówienia stanowi oświadczenie woli Kupującego zawarcia z Usługodawcą Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.

§ 6. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

 1. Zawarcie Umowy pomiędzy Kupującym a Usługodawcą dochodzi do skutku po złożeniu Zamówienia przez Kupującego, zgodnie z procedurą opisaną w § 5 Regulaminu.
 2. W przypadku Zamówienia, które należy opłacić na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę, Kupujący obowiązany jest do zapłaty Ceny w pełnej wysokości oraz w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przez Usługodawcę. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Umowę uważa się za niezawartą.
 3. Główne cechy Produktów oraz ich szczegółowa specyfikacja określone są na stronie produktowej przy każdym z Produktów.
 4. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje je do realizacji. Następuje to za pomocą wysłania stosownych wiadomości e-mail na adres Kupującego podany przy składaniu Zamówienia.
 5. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail o której mowa w ust. powyżej. Umowa zostaje zawarta w języku polskim na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie Regulaminu w Sklepie oraz przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej.
 7. Jeżeli przedmiotem Zamówienia są Produkty różnego rodzaju, złożenie Zamówienia skutkuje zawarciem kilku Umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi Zamówienia.
 8. W przypadku podania przez Kupującego nieaktualnych lub nieprawdziwych danych może to prowadzić do niemożności realizacji Umowy.
 9. W przypadku odmowy przyjęcia oferty złożonej w ramach realizacji Zamówienia, Umowa nie zostaje zawarta. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia wysłania wiadomości o odmowie przyjęcia oferty zwraca Kupującemu uiszczoną przez niego Cenę, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.

§ 7. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Usługodawca umożliwia Kupującemu zapłatę za Produkt za pomocą przelewu bankowego lub za pomocą szybkiego przelewu elektronicznego.
 2. Płatność za Produkt (szybki przelew elektroniczny) dokonywana jest przy pomocy serwisu PayPro S.A., który jest podmiotem świadczącym Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł, wpisany do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP24/2014.
 3. Skorzystanie przez Usługodawcę z opcji szybkiego przelewu elektronicznego może wiązać się z koniecznością zaakceptowania przez Kupującego regulaminu lub warunków korzystania z systemu płatności udostępnionego przez zewnętrznego dostawcę systemu płatności, które to zapisy są niezależne od woli Usługodawcy.

§ 8. DOSTAWA

 1. Dostawa Produktu realizowana jest poprzez wysłanie Kupującemu linku umożliwiającego dostęp, w tym również ściągnięcie, zamówionego Produktu. Link ten jest wysyłany Kupującemu niezwłocznie, nie później niż 48h od momentu zapłaty za Produkt. Szczegóły dotyczące dokładnej lokalizacji Produktu opisane są każdorazowo przy opisie danego Produktu.
 2. Dostawa Usług realizowana jest w terminie wskazanym przez Usługodawcę lub indywidualnie uzgodnionym z Kupującym.
 3. Dostawa zamówionego Produktu lub Usługi jest nieodpłatna.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu lub Usługi liczy się od dnia uznania zapłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
 5. Zamówienie Produktu uważa się za zrealizowane z chwilą wysyłki wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej zawierającej link do Produktu.
 6. Czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (siła wyższa, w tym w szczególności awarie, problemy techniczne).

§ 10. PROJEKTY DOMÓW

 1. Usługodawca oferuje w Sklepie Produkt – projekty domów wraz z niezbędną dokumentacją – stanowiące Treść cyfrową.
 2. Powyższa Treść cyfrowa nie stanowi jakiegokolwiek rodzaju porady prawnej czy też budowlanej. 
 3. W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami Regulaminu Usługodawca udostępnia Kupującemu Produkt do samodzielnego wypełnienia zgodnie z Zamówieniem oraz znajdującym się szczegółowym opisem Produktu.
 4. Realizacja Zamówienia oznacza, że Usługodawca dostarcza Kupującemu dane umożliwiające dostęp do treści zgodnych z Zamówieniem Kupującego.

§ 11. LICENCJA

 1. Produkt oferowany za pomocą Sklepu stanowi przejaw działalności twórczej Usługodawcy i jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i tym samym jest na jej gruncie objęty stosowną ochroną.
 2. Z chwilą zawarcia Umowy, Usługodawca udziela Kupującemu licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Produktu (Licencja).
 3. Kupujący ma prawo korzystać z Produktów wyłącznie na użytek własny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Licencja nie obejmuje prawa Kupującego do:
  1. kopiowania w całości lub w części, z wyłączeniem zakresu, w jakim jest to koniecznie dla prawidłowego korzystania z Produktu na własny użytek,
  1. tworzenie na bazie Produktu lub jego części produktów pochodnych,
  1. przekazywania prawa do korzystania z Produktu lub jego części innym osobom, licencjonowania, dzierżawy, najmu, użyczania lub przekazywania (udostępnienia) w inny sposób Produktu w całości lub w części.
 5. Licencja udzielana jest na bezterminowo, chyba, że co innego wynika z opisu Produktu.
 6. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia Licencji zawiera się w cenie Produktu.
 7. Zabrania się Kupującemu udostępniać Produkty osobom trzecim.

§ 12. NIEZGODNOŚĆ Z UMOWĄ

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeśli Produkt jest niezgodny z Umową.
 2. Szczegóły dotyczące niezgodności Treści cyfrowej lub Usługi z umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta).
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Kupujący winien skontaktować się z Usługodawcą (na adres e-mail lub listownie), określając swoje roszczenie względem Produktu.
 4. Jeśli Produkt jest niezgodny z Umową, Kupujący może żądać doprowadzenia do jego zgodności.
 5. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
 6. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Usługodawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową oraz wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z Umową.
 7. Usługodawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Usługodawca.
 8. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 9. Jeśli Kupującym jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niezgodności z umową jest wyłączona.
 10. Uprawnienia z tytułu niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową dotyczą Kupujących w Sklepie będących Konsumentami. Przedsiębiorcom na prawach konsumenta przysługują prawa z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, 5564, 5565 Kodeksu cywilnego.
 11. Przedsiębiorca na prawach konsumenta winien w szczególności potwierdzić okoliczności, że jego status jest zgodny z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta. Oświadczenie to winien przesłać Usługodawcy.

§ 13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł z Usługodawcą Umowę, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. 
 2. Konsument może złożyć oświadczenie woli na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Regulaminu. Złożenie oświadczenia na formularzu nie jest obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: w formie elektronicznej na adres: 21881tsz@gmail.com lub pisemnie na adres: Paweł Waga, Dobra 51F, 28-200 Staszów.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do: umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia (tj. uzyskanie do nich dostępu) rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy, Umowy o świadczenie Usług elektronicznych, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy. 
 5. W przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia.
 6. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 powyżej. 
 7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 9. § 13 Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Kupującym będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie Polityka prywatności udostępnianym w Sklepie.


§ 15. REKLAMACJE

 1. Usługodawca zobowiązany jest do dostarczania Kupującemu Produktów zgodnych z Umową.
 2. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem przez Usługodawcę Usług lub dotyczące Produktów, Użytkownik może zgłaszać w języku polskim na adres e-mail: kontakt@dom25tys.pl lub listownie na adres: Paweł Waga, Dobra 51F, 28-200 Staszów.  
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub firmę Użytkownika, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, której dotyczy reklamacja a także konkretne żądanie związane z reklamacją.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. Jeśli będzie to możliwe Usługodawca skieruje do Użytkownika prośbę o uzupełnienie reklamacji o potrzebne dane. Jeśli wysłanie takiej prośby z uwagi na brak adresu Użytkownika nie będzie możliwe – reklamacja nie zostanie rozpatrzona.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnej reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji będzie dokonane w tej samej formie w jakiej Usługodawca ją otrzymał, chyba, że Użytkownik wyraźnie zażąda odpowiedzi w innej formie z zastrzeżeniem, że rozpatrzenie reklamacji może odbyć się albo poprzez odpowiedź na e-mail albo listownie.
 6. Użytkownik może skorzystać z formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik do Regulaminu.

§ 16. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Kupujący ma możliwość skorzystania między innymi z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.
 3. Szczegółowych informacji dotyczących możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może uzyskać na przykład na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany (w tym modyfikacji, doprecyzowania) treści Regulaminu z uzasadnionych przyczyn, w szczególności zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub Produktów w Sklepie lub modyfikacji dotychczasowych funkcjonalności lub Produktów.
 2. Do Umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu, zastosowanie mają zapisy obowiązujące w dniu złożenia oświadczenia woli przez Użytkownika.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy:
  1. Usługodawcą a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego,
  1. Usługodawcą a Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego,
  1. Usługodawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza lub wyłącza praw Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, przyznanych im na mocy obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku stwierdzenia takich ograniczeń lub wyłączeń bezwzględne zastosowanie mają stosowne przepisy prawa polskiego.
 5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień z zastrzeżeniem, że jeżeli bez tych postanowień Strony nie zawarłyby Umowy, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Regulaminu, Umowa nie zostaje zawarta.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2023 r.


                                                               Polityka prywatności

Świetnie Cię tutaj widzieć!
Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku
z korzystaniem z mojej strony internetowej znajdującej się pod adresem www.dom25tys.pl.

Chcę, abyś wiedział/a, że dbam o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Dlatego wraz z rozwojem
działalności, a tym samym niniejszej strony internetowej – Polityka prywatności będzie aktualizowana.
Informacje dotyczące aktualizacji znajdziesz na końcu dokumentu. Polityka prywatności została
skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi, dla jak najlepszej przejrzystości.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane przetwarzaniem danych osobowych możesz napisać wiadomość
e-mail na adres: kontakt@dom25tys.pl.

Na potrzeby niniejszej polityki „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). 

1. Kto jest Administratorem danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Paweł Waga prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą firmą Paweł Waga WAGHouse, Dobra 51F, 28-200 Staszów, NIP: 8661681426.

2. Jak mogę się skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?
Z wszelkimi pytaniami dotyczącymi szeroko rozumianych danych osobowych, możesz kontaktować się
pod adresem e-mail: kontakt@dom25tys.pl.

Pamiętaj, że kontaktując się przez wiadomość e-mail przekazujesz swoje dane osobowe np. Twoje imię i
nazwisko lub adres e-mail.

3. Czy Twoje dane są bezpieczne?
Dokładam największej staranności, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Taką należytą ochronę
zapewniają wdrożone procedury wewnętrzne w firmie oraz dobieranie odpowiednich środków
technicznych spełniających wymagane przepisami prawa obowiązki dotyczące ochrony danych
osobowych, zapewniające w szczególności ochronę danych przed dostępem do nich osobom
nieupoważnionym. Ponadto wybierani partnerzy biznesowi, zapewniają ochronę danych osobowych na
najwyższym poziomie. O tym, kto jest odbiorcą danych osobowych możesz przeczytać w pkt. 6 niniejszej
Polityki prywatności.

4. Jakie dane są przetwarzane?
W zależności od celu mogą być przetwarzane następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres
prowadzenia działalności gospodarczej, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu, dane zawarte
w korespondencji e-mail, numer rachunku bankowego, adres IP, wizerunek (zdjęcie profilowe).

5. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych osobowych?
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach
prawnych:

1) zapisywanie danych o plikach cookies na stronie internetowej – na podstawie
Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
2) wykonanie usługi lub wykonanie zawartej umowy, przesłanie oferty na Twoją
prośbę – na podstawie niezbędności do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie
działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
3) obsługa poczty – na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
4) archiwizacja korespondencji – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora jakim jest zabezpieczenie określonych informacji (art. 6 ust. 1 lit f
RODO),
5) wystawienie faktury lub innego dokumentu – na podstawie obowiązku wynikającego
z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
6) udzielenie rabatu lub informowanie o promocjach – na podstawie Twojej zgody
(art. 6 ust. 1 lit a RODO),
7) reklamacje, odstąpienie od umowy – na podstawie obowiązku wynikającego
z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
8) dochodzenie lub obrona przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
9) kontakt telefoniczny lub mailowy związany z realizacją usługi – na podstawie
niezbędności do zawarcia i/lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
10) tworzenie rejestrów przetwarzania danych – na podstawie obowiązku prawnego
wynikającego z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
11) analizowanie danych zbieranych automatycznie podczas korzystania ze strony
internetowej w celu jej optymalizacji i poprawy jakości usług – na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
12) zarządzanie stroną internetową oraz profilami znajdującymi się na zewnętrznych
platformach np. Facebook, Instagram, YouTube – na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

6. Kim są odbiorcy danych osobowych?
Jeśli zaistnieje potrzeba, Twoje dane mogą zostać udostępnione następującym podmiotom zewnętrznym:

Do głównych odbiorców należą:
● serwis świadczący usługi hostingodawcy,
● serwis dostarczający obsługę systemu do wysyłki e-mail,
● firmy kurierskie,
● Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2,
D02X525, Ireland – podmiot zapewniający między innymi platformy społecznościowe, na
których znajdują się profile firmowe takie jak fanpage na Facebooku, Instagramie,
● Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – podmiot
zapewniający między innymi profil firmowy YouTube,
● inne podmioty zapewniające obsługę księgową, bankową, prawną itd.

Możesz zapoznać się z politykami prywatności podmiotów zapewniających platformy społecznościowe, a
także platformy Google:
Facebook
https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0
Google LLC
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

7. Jakie są Twoje prawa?
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące prawa (art. 15-21 RODO):
● prawo dostępu do Twoich danych i uzyskania ich kopii,
● prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych,
● prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
● prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
● prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
● prawo do przenoszenia danych,
● prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że
Twoje dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem. 
Jeśli wyraziłeś/aś zgodę na określone działanie, zawsze możesz w każdym czasie taką zgodę cofnąć.
Skutkować to będzie usunięciem Twojego adresu z bazy mailingowej. Pamiętaj jednak, że takie cofnięcie
wyrażenia zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed jej cofnięciem.

Uprawnienia, o których mowa powyżej nie są bezwzględne i nie przysługują w każdym przypadku
przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli masz jakieś wątpliwości w tym zakresie zawsze możesz
napisać na adres: kontakt@dom25tys.pl lub skontaktować się listownie na adres wykonywania działalności
gospodarczej.

8. Czy Twoje dane są przekazywane do Państw trzecich?
Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. Pamiętaj jednak, że z uwagi na korzystanie
z usług platformy Google czy też Facebook Twoje dane mogą zostać przekazane do Stanów
Zjednoczonych Ameryki (USA). Podmioty te dokładają jednak wszelkiej staranności, jeśli chodzi o
zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych. Obecnie podmioty te świadczą swoje usługi w obrębie
Unii Europejskiej, jednak każdorazowo zalecam zapoznanie się z ich politykami prywatności, które zostały
dla Twojej wygody podlinkowane w pkt 6 powyżej.

9. Jak długo są przechowywane Twoje dane?
Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane.

W szczególności:
● dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą formularzy kontaktowych – przez czas
niezbędny do obsługi zapytania,
● dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu
przetwarzania,
● dane osobowe przetwarzane w związku z wykonywaniem umowy lub podjęciem działań na
żądanie – przez czas prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub
wykonanie usługi, a także przez okres przedawnienia roszczeń z tym związanych,
● dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do
czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO),
● dane osobowe przetwarzane w związku z wykonywaniem ciążących na Administratorze
obowiązków prawnych – przez okres wymagany przepisami prawa,
● dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem platform społecznościowych –
przez okres istnienia profili firmowych lub kont na danej platformie społecznościowej,
● dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem stroną
internetową - do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności tychże danych lub
wniesienia skutecznego sprzeciwu (art. 21 RODO).

10. Czy musisz podawać swoje dane?

Podajesz swoje dane dobrowolnie. Musisz jednak pamiętać, że ich niepodanie może skutkować
niemożliwością skorzystania z danej funkcjonalności strony internetowej jak i dostępu do określonych
treści lub niemożliwością zrealizowania usługi.

11. Jakie narzędzia są wykorzystywane na stronie internetowej ?
Meta Facebooka (dawniej Pixel)
Meta Facebooka jest umieszczonym na stronie internetowej fragmentem kodu działającym jak narzędzie
analityczne. Umożliwia on kierowanie reklam na Facebooku do osób, które odwiedziły stronę. Dane
zbierane przez powyższy kod są całkowicie anonimowe, ale mogą być powiązane z innymi danymi
umieszczonymi na Twoim profilu społecznościowym na Facebooku. Korzystam z tego narzędzia z uwagi
na prawnie uzasadniony interes jakim jest marketing własnych produktów lub usług. 

12. Czy Twoje dane są profilowane?
Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji mającego
wpływ na Twoje prawa, obowiązki czy wolności w rozumieniu RODO. Owszem, korzystam z narzędzi,
które mogą podejmować określone działania w ramach ich mechanizmów śledzących, ale nie ma to
istotnego wpływu na Twoją sytuację, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako Klienta. Narzędzia,
z których korzystam nie dostarczają informacji, które mogłyby posłużyć Twojej identyfikacji.

13. Z jakich profili społecznościowych korzystam?
Na stronie internetowej znajdziesz wtyczki odsyłające do profili firmowych w mediach
społecznościowych takich jak Facebook, Instagram oraz YouTube.

Jeśli wchodzisz w interakcję z treściami, które publikowane są na firmowych profilach społecznościowych
widzę Twoje dane, które są publiczne na Twoim profilu społecznościowym. Te dane są przetwarzane
jedynie w celu zarządzania platformami społecznościowymi, a także w celu komunikowania się z Tobą,
odpowiedzi na Twoje pytania, udzielania informacji o ofercie lub innych ciekawych wydarzeniach
związanych ze stroną internetową. Podstawą tego przetwarzania jest Twoja zgoda – dobrowolnie
obserwujesz lub „polubiasz” profile społecznościowe. W każdej chwili możesz z tego zrezygnować. 
Pamiętaj proszę, że nie dysponuję informacjami od powyższych platform społecznościowych
o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Korzystasz z tych platform zgodnie z ich
regulaminami i politykami prywatności. Jeśli nie chcesz, aby powyższe serwisy gromadziły dane dotyczące
Twoich wizyt na stronie – rekomenduję wcześniejsze się z nich wylogowanie.

14. Czy gromadzę pliki cookies?
1) Definicja oraz podstawowe typy plików cookies

Pliki cookies, potocznie nazywane „ciasteczkami”, to małe pliki tekstowe, które strona internetowa
zapisuje na komputerze lub innym urządzeniu przenośnym, w chwili, gdy ją przeglądasz. Niniejsza strona
internetowa odczytuje cookies, które do niej należą (cookies własne), ale także te należące do podmiotów
trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre z plików cookies wygasają w momencie zamknięcia strony internetowej (cookies sesyjne), inne są
zapisywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu przenośnym i umożliwiają rozpoznanie Twojej
przeglądarki przy ponownym wejściu na stronę internetową (cookies trwałe).

Poniżej została przygotowana dla Ciebie lista podstawowych plików cookies:
● niezbędne – pliki cookies, które są absolutnie konieczne do prawidłowego funkcjonowania
strony internetowej. Te pliki cookies anonimowo zapewniają podstawowe funkcje i
zabezpieczenia strony internetowej.
● funkcjonalne - pliki cookies, które pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie
zawartości witryny na platformach społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne
funkcje stron trzecich.
● analityczne - pliki cookies, które służą do zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający wchodzą
w interakcję ze stroną internetową. Pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby
odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
● wydajnościowe - pliki cookies, które służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników
wydajności strony internetowej.
● reklamowe - pliki cookies, które służą do dostarczania odwiedzającym odpowiednich reklam
i kampanii marketingowych. Te pliki cookies śledzą odwiedzających na stronach internetowych
i zbierają informacje w celu dostarczania dostosowanych reklam.
● inne - pliki cookies, bez kategorii to te, które są analizowane i nie zostały sklasyfikowane w
żadnej innej kategorii.

2) Jaka jest podstawa korzystania z plików cookies?

Korzystam z plików cookies na podstawie Twojej zgody. Wyjątkiem jest sytuacja, gdzie pliki cookies
są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej.

Przy pierwszej wizycie na stronie internetowej wyświetla Ci się komunikat o korzystaniu z plików cookies.
Do czasu, aż nie wyrazisz zgody, pliki cookies (poza niezbędnymi) będą zablokowane. Możesz wyrazić
zgodę na wszystkie pliki cookies lub kliknąć ustawienia i zdecydować, na które pliki się godzisz.

Pamiętaj jednak, że wyłączenie lub ograniczenie części plików cookies na stronie może wpłynąć na to, że
nie będziesz mógł/mogła skorzystać z wszystkich jej funkcjonalności.

W każdym momencie możesz powrócić do ustawień plików cookies.

3) Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

Tak, możesz zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookies w ustawieniach swojej
przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również
w każdym momencie usunąć zapisane wcześniej pliki cookies. Większość przeglądarek internetowych
oferuje również możliwość przeglądania stron internetowych w trybie incognito, gdzie wszystkie pliki
cookies są usuwane w momencie zamknięcia przez Ciebie przeglądarki internetowej.

4) Pliki cookies podmiotów trzecich

W ramach strony internetowej funkcjonują pliki cookies podmiotów trzecich, z których funkcjonalności
korzystam.

Są to: Meta Facebooka dostarczany przez Facebooka, umożliwia ustalenie czy odwiedziłeś/aś moją stronę
internetową, a także skierowanie do Ciebie reklam w związku z moją stroną internetową. Pliki cookies są
przechowywane do 3 miesięcy lub do momentu ich usunięcia.

Więcej szczegółów dotyczących wymienionych podmiotów trzecich znajdziesz w pkt 11
Wykorzystywane narzędzia.

15. Co to są logi serwera?
Korzystanie z niniejszej strony internetowej wymaga wysłania zapytań do serwera, na którym się ona
znajduje. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera, które obejmują między innymi Twój
adres IP, czas czy też informacje o przeglądarce internetowej, z której korzystasz. Logi są zapisywane
i przechowywane na serwerze.

Dane te nie są ani kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z mojej strony internetowej, ani nie
służą ich identyfikacji. Dostęp do logów serwera mają jedynie osoby upoważnione do administrowania
serwerem.

16. O czym jeszcze musisz pamiętać?
Pamiętaj proszę, że niniejszy dokument jest przejawem działalności twórczej i został przygotowany
specjalnie dla niniejszej strony internetowej. Tym samym nie możesz go kopiować ani w całości, ani w
części. Szanuję Twoje prawa i tego samego również oczekuję od Ciebie.

Pamiętaj, że wraz ze zmianą obowiązującego prawa lub rozwojem działalności polityka prywatności będzie
podlegać aktualizacjom.

Data publikacji: 15.09.2023 r.